Welcome to University of Public Health
Welcome to University of Public Health
If you can see this, then your browser cannot display the slideshow text.
နိဒါန္း

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္သည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္သည္ အမွတ္(၂၄၆)၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အက်ယ္အ၀န္း (၄၇၈၉၅) ဧရိယာ စတုရန္းေပ ရွိပါသည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

(က) ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားစာရင္း

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကုိ အရာထမ္း (၇၆) ေနရာ၊ အမႈထမ္း (၈၉) ေနရာ၊ စုစုေပါင္း (၁၆၅) ေနရာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

(ခ) ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္တာ၀န္

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕(ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး)၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးမဟာဘြဲ႕၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးဒီပလုိမာႏွင့္ ေဆး ရံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာဒီပလုိမာဘြဲ႕မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားဆုိင္ရာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ရန္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိက်ယ္ျပန္႕ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ပုိမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အစဥ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိင္းျပည္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္ရန္၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမုိပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ပညာရပ္နယ္ပယ္ တေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကြန္ယက္စနစ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆရာ၀န္မ်ားအား ဘြဲ႕လြန္၊ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ မဟာသိပၸံႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအထိ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အလုိက္ ပါရဂူမ်ား အလံုအေလာက္ ေမြးထုတ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသးပါ။ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ ( Public Health Specialty ) မ်ားအတြက္မူ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႕ ေစလႊတ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကာလကတၱားၿမိဳ႕၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ( Public Health in South East Asia in the 21st Century ) အစည္းအေ၀းမွ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကာလကတၱား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဘာသာရပ္သည္ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကက်သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနရာမွ ပါ၀င္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဆးလက္ေတြ႕ ဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႕ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတြင္လည္း အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားပို႕ခ်ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ အခ်င္းခ်င္း ကြန္ယက္စနစ္ တည္ေထာင္ၿပီး ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ပညာရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး တကၠသိုလ္မ်ားကို သီးျခားတည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လည္း ဆရာ၀န္မ်ား၊ အျခားက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား (သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ လက္ေထာက္ က်န္းမာေရးမွဴး စသည္ျဖင့္ ) သာမက အျခားတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အထူးျပဳဘာသာရပ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါရဂူမ်ားကို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕စြာ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ ေပးႏုိင္မည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ( ၂၅-၇-၂၀၀၇) ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁၈/ ၂၀၀၇ အဖရ ၂၀၀၇(၁၄၅) အရ (၁၄-၆-၂၀၀၇) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၈/၂၀၀၇) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကို (၁၆-၇-၂၀၀၇) တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး) ၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး မဟာဘြဲ႕၊ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး ဒီပလုိမာႏွင့္ေဆးရံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ ဒီပလုိမာဘြဲ႕မ်ားကို သင္ၾကားပုိ႕ခ်လ်က္ရွိၿပီး ပထမအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို (၁၁-၂-၂၀၀၉) ရက္ေန႕၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို (၁၁-၂-၂၀၁၀) ရက္ေန႕၊ တတိယအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို (၁၁-၂-၂-၁၁) ရက္ေန႕၊ စတုတၳအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို (၁၀-၂-၂၀၁၂) ရက္ေန႕၊ ပဥၥမအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို (၁၃-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႕၊ ဆဌမအႀကိမ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို (၁၈-၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္၏ ၀န္ထမ္းအင္အား စာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ(က) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(င) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ေလ့က်င့္၊ သင္ၾကား၊ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေန

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ေလ့က်င့္၊ သင္ၾကား၊ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနကုိ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။

(င-၁) အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား

- ဤတကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေရး ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စာသင္ေဆာင္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား လက္ခံက်င္းပရန္ အစည္းအေ၀းခန္းမႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဌာနခြဲမ်ား ထားရွိရန္ ဤတကၠသိုလ္၀င္း အတြင္း (၄) ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ (၃) ထပ္အေဆာက္အဦ တို႕အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္း။ ဤတကၠသိုလ္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အင္အားကိုလည္း ထပ္မံရရွိရန္ ေတာင္းခံထားျခင္း။ e-library ႏွင့္ internet အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ မိမိတို႕ တကၠသိုလ္တြင္ ေခတ္မီတိုးတက္ေစရန္ (၂၄) နာရီ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး၊ ဤတကၠသိုလ္၏ Website (www.uph-myanmar.org) ကို တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤ website မွ တကၠသိုလ္၏ (1) Profile (2) Department (3) Gallery (4) Research (5) Activities (6) Courses (7) Student Session (8) Library (9) Network (10) Initernational Collaboration အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုေတသနက႑ေအာက္တြင္ ဤတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Ph.D, MPH ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ Thesis, Disseration မ်ားမွ Abstract မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျခား သုေတသနစာတမ္းမ်ား၏ Abstracts မ်ား၊ Dip in Hostpital Admin ၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စာတမ္း ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ website တြင္ အလြယ္တကူ အခ်ိန္မေရြး ဖတ္ရႈႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

- စာၾကည့္တိုက္ က႑တြင္ စာၾကည့္တုိက္ရွိ collections မ်ားကို website ရွိ e-catalogue တြင္ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ အေနျဖင့္ WHO အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရရွိေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဌာနမ်ား Noticeboard မ်ားတြင္ ျဖန္႕ေ၀ထားပါသည္။ အေမရိကန္ (American Centre) Baldmin Library မွ Interlibrary Loan ျဖင့္ ဆရာ/မ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ငွားေပးထားပါသည္။

- Free e-books မ်ားကို Internet မွ download ရယူ၍ CD မ်ားျဖင့္္ ဌာနမ်ားကုိ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ရန္ ျဖန္႕ေ၀ေပးပါသည္။ ယခုအခါ အုပ္ေရ (၁၀၀၀) နီးပါး ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကိုလည္း Notice Board တြင္ သိရွိႏုိင္ရန္ ေၾကာ္ျငာ ထားေပးပါသည္။ (HINARI, AGORA, OARE, etc) program မ်ားမွတစ္ဆင့္ online journal (10000) ေက်ာ္မွ Free Articles မ်ားကို ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား Thesis ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ရန္ ရွာေဖြထားပါသည္။

- ဤတကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး မဟာဘြဲ႕သင္တန္း ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ျပင္ပ ဗဟုသုတ ရရွိရန္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား သြားေရာက္ျခင္း။

- အခါအားေလ်ာ္စြာ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ time talk မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

- ဤတကၠသိုလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ၾသစေႀတးလ် ႏုိင္ငံရွိ University of Sydney ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ University of Mahasarakham ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ University of John Hopkins School ၊ ေနာ္ေ၀းလ္ႏုိင္ငံရွိ University of Oslo, Norway ၊ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ University of Saw Swee Hocki School of Public Health၊ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Thammasat, Khon Kaen University တကၠသိုလ္ အစရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ LOA ႏွင့္ MOU ေရးထုိးျခင္း၊ ၄င္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကာလတို-ကာလရွည္ သင္တန္းမ်ား အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းသား အခ်င္းခ်င္း အလဲအလွယ္ျပဳ၍ မိမိတို႕ တကၠသိုလ္ရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား TRAINING သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း ၊ ၄င္းတို႕ႏွင့္အတူ Joint Symposium မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

နိဂံုး

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သင္တန္းသား အမ်ိဳးအစားႏွင့္ သင္တန္းသား ဦးေရ တိုးျမွင့္ လက္ခံရန္ ရွိပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ကာလတို သင္တန္းသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုးျမွင့္လက္ခံမည့္ သင္တန္းသားမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္မ်ား အျပင္ အျခား က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား (သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ လက္ေထာက္ က်န္းမာေရးမွဴး စသည္ျဖင့္) သာမက အျခား တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပါရဂူမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင္တန္းသားဦးေရ တိုးျမွင့္ေခၚဆုိမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမေနရာတြင္ (၄)ထပ္ စာသင္ေဆာင္(၁)ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ (၃)ထပ္ စာသင္ေဆာင္(၁)ေဆာင္အား ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာသင္ေဆာင္ အတြက္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားဦးေရ တိုးျမွင့္ေခၚဆုိမည္ သာမန္ရေငြ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အတြက္ ရေငြ ေခါင္းစဥ္တြင္ ရေငြတိုးလာဖြယ္ ရွိပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကိစၥမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တြင္ သီးျခား ထရန္စေဖာ္မာ (၁)လံုး တပ္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကုိလည္း အႀကီးစား မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားပါသည္။

Welcome to University of Public Health